حوالی

پلتفرم شهر هوشمند با هدف توسعه گردشگری و خدمات شهری ارائه دهنده خدمات مشاوره‌ای هوشمندسازی و مجری پروژه‌های شهر هوشمند

آشنایی بیشتر با حوالی