به مرکز مورد نظرت برو

درباره بنیاد

یکی از مسائل مهم در حمایت از تولید ملی، اولویت گذاری و انتخاب صنایعی است که می تواند با سرعت بالاتری توسعه پایدار و مبتنی بر ارزش های ملی را سامان دهد. با توجه به فرصت ها، تهدیدها و منابع محدود باید امکانات کشور را در برخی صنایع استراتژیک متمرکز نمود. در این راستا هنگامی که بحث از تولید ملی، ثروت آفرینی ملی، اشتغال زایی و ... می شود، نگاه ها ابتدا به سمت صنایعی چون نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و ... می رود و دیگر صنایع چندان مورد توجه قرار نمی گیرند، در حالی که اگر شاخص های ثروت آفرینی، اشتغال زایی، رشد اقتصادی و ... را در نظر بگیریم، صنایع فرهنگی یکی از مهمترین اولویت ها خواهد بود

معرفی استارتاپ های فرهنگی

همکاران